ΑΣΤΕ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εισαγωγής στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης για εργαζομένους στον Τουρισμό

Θα λειτουργήσουν 33 τμήματα σε όλη τη χώρα

για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

– Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από 07-01-2021 έως 15-01-2021

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του Τουρισμού. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του ν. 2112/1920 (Α’ 67).

Ειδικότερα, τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους (μισθωτούς) και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα (κύρια και μη κύρια), σε καζίνο και σε κέντρα εστίασης και αναψυχής (ενδεικτικά αναφέρονται νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (catering), ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ– μπαρ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν:

Υπηρεσία Υποδοχής

 • Υπάλληλος Υποδοχής
 • Βοηθός Υποδοχής
 • Υπάλληλος τήρησης λογαριασμών πελατών
 • Αποθηκάριος
 • Θυρωρός,
 • Θυρωρός Β’,
 • Βοηθός Θυρωρού,
 • Νυκτοθυρωρός
 • Εξωτερικός Θυρωρός (Dorman)
 • Τηλεφωνητής / Τηλεφωνήτρια
 • Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Γκρουμ

Επισιτισμός

 • Εστίαρχος(Maitre)
 • Υπομαίτρ (Sous-Maitre)
 • Αρχισερβιτόρος (Captain)
 • Σερβιτόρος Τραπεζαρίας-Σαλονιού ή Ορόφων (θαλαμηπόλος)
 • Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar
 • Βοηθός Σερβιτόρου
 • Ταμίας – Ελεγκτής (Ταμπλίστας)
 • Μπάρμαν και Βοηθός Μπάρμαν

Μαγειρική Τέχνη

 • Αρχιμάγειρας
 • Μάγειρας Α’ και Β’
 • Μάγειρας Γ’
 • Μπουφετζής
 • Μπουφετζής Α’
 • Ψήστης
 • Τηγανιέρης
 • Τεχνίτης Πιτσαρίας
 • Ντονερτζής

Ζαχαροπλαστική Τέχνη

 • Ζαχαροπλάστης – Αρτοποιός
 • Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθός Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής

Οροφοκομία

 • Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Προϊστάμενος/η – Λινοθήκης και πλυντηρίου
 • Καμαριέρα
 • Οροφοκόμος (Βαλές)

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις για εισαγωγή μετεκπαιδευομένων καλύπτονται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) από πρόσκαιρα ανέργους. Σε περίπτωση που το ως άνω αναφερόμενο ποσοστό δεν συμπληρωθεί από πρόσκαιρα ανέργους, οι κενές θέσεις καταλαμβάνονται από εργαζομένους σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης. Ειδικά για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, συνεπεία των έκτακτων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού covid-19, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής αποδεικνύουν χρόνο ανεργίας έως δεκαοκτώ (18) μήνες. Αντιστοίχως, τεκμαίρεται ότι σε περίπτωση που καλυφθεί το 40% των θέσεων από πρόσκαιρα ανέργους και εξακολουθούν να υπάρχουν υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας, ενώ ταυτόχρονα υφίστανται κενές θέσεις στην κατηγορία των υποψηφίων εργαζομένων, αυτές οι κενές θέσεις καλύπτονται από πρόσκαιρα ανέργους.

Προϋποθέσεις Φοίτησης Στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή και με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης: α. Έλληνες υπήκοοι, β. υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ. υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού εκπαιδευομένων ανά τμήμα.

Οι υποψήφιοι απασχολούμενοι στις πιο πάνω επιχειρήσεις και ειδικότητες θα πρέπει:

α. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί).

β. Να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ’ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής, σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (A’ 184).

γ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών. Τόσο οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας όσο και οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2. Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι, υποβάλουν στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα προσωπικά τους στοιχεία (ημερομηνία γέννησης, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α.), η διεύθυνση κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία που συμπληρώνουν είναι ακριβή και αληθή και ότι αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτησή τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και σε περίπτωση επιτυχίας και εγγραφής τους, την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείου Τουρισμού. Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στο σύστημα και την υποβολή της αίτησης παρέχονται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από τις κατά τόπους τριμελείς επιτροπές της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1077/1980, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κανονισμού Λειτουργίας (υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 υ.α. (Β’ 2705)). Ο καθορισμός της σειράς προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης, γίνεται με μοριοδότηση των εξής κριτηρίων:

Από https://www.filoxenianews.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *