Προσλήψεις με προκήρυξη ΑΣΕΠ στο ΔΕΔΔΗΕ

Προσλήψεις με προκήρυξη ΑΣΕΠ στο ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ : Ανακοίνωση ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης στην Περιοχή Δράμας που εδρεύει στη Δράμα του Νομού Δράμας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 25/4/2020 έως και 4/5/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην δ/ση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡ.ΔΡΑΜΑΣ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 30 ΤΚ 66 133 απευθύνοντας την στον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κας ΓΙΑΠΑΝΤΖΑΚΑ ΜΑΡΙΑΣ τηλ. Επικοινωνίας 2521050111 , επίσης λόγω απαγόρευσης της κυκλοφορίας θα είναι δυνατή , πέραν της ταχυδρομικής και ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και των επισυναπτόμενων σ΄αυτή απαιτούμενων δικαιολογητικών ή υπεύθυνων δηλώσεων δικαιολογητικών στα e.mail A.Tompalidis@deddie.gr και M.Giapantzaka@deddie.gr . Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τα δικαιολογητικά και σε φυσική μορφή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *