Συμβάσεις ορισμένου χρόνου – Τι ισχύει

  • Από τις διατάξεις του άρθρου 669 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι, σε αντίθεση με τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει όταν η διάρκειά της είναι σαφώς καθορισμένη, είτε διότι συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά είτε διότι συνάγεται από τον σκοπό και το είδος της. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 672 του Αστικού Κώδικα, καθένα από τα μέρη έχει το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Η διάταξη αυτή αποβλέπει στην πρόωρη λύση της σύμβασης εργασίας με καταγγελία, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος (έκτακτη καταγγελία). Από τη διατύπωσή της σε κάθε περίπτωση προκύπτει ότι η διάταξη του άρθρου 672 του Αστικού Κώδικα μπορεί να τύχει εφαρμογής στις συμβάσεις τόσο ορισμένου, όσο και αορίστου χρόνου.
  • Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου επιφέρει τη λύση αυτής, πριν την πάροδο της συμφωνημένης διάρκειάς της (Α.Π. 1322/2017, Α.Π. 540/2018). Σπουδαίο λόγο, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, αποτελεί κυρίως η ουσιώδης παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων, αλλά και άλλα πραγματικά περιστατικά, τα οποία, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, κατ’ αντικειμενική κρίση, καθιστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση μη ανεκτή για τον καταγγέλλοντα τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας. Ειδικότερα, για τον εργοδότη τέτοιος λόγος συντρέχει σε περίπτωση παραβάσεως των συμβατικών υποχρεώσεων του εργαζομένου (άρθρο 673 Α.Κ.), καθώς και όταν λόγω της συμπεριφοράς του τελευταίου επήλθε κλονισμός της σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων αλλά και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία με βάση τα ως άνω ουσιαστικά κριτήρια η συνέχιση της εργασιακής σχέσης παρίσταται ως μη ανεκτή από αυτόν (Α.Π. 504/2017, Α.Π. 255/2006, Α.Π. 1515/2003, Α.Π. 960/2017).
  • Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του Ν.2112/1920 (όπως ισχύει), μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία
    Σύμφωνα και με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Εντύπου Ε7 από το Υπουργείο Εργασίας, στις περιπτώσεις πρόωρης καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου και κυρίως στην περίπτωση που υπάρχει ο όρος του άρθρου 40 του Ν.3986/2011, θα πρέπει να υποβληθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο Ε7, όπου συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο (βλέπε εικόνα), καθώς επίσης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, μεταξύ άλλων, και στα εξής πεδία:   α) Συμβατική Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης Εργασίας: Συμπληρώνεται η συμβατική ημερομηνία λήξης της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου, όπως αυτή προκύπτει από την ατομική σύμβαση εργασίας. β) Ημερομηνία λήξης σύμβασης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία απόλυσης του εργαζομένου (στην περίπτωση της πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης ορισμένου χρόνουείναι προγενέστερη της συμβατικής ημερομηνίας λήξης της σύμβασης εργασίας). γ) Τελευταία ημέρα εργασίας: Συμπληρώνεται η τελευταία ημέρα εργασίας του εργαζομένου.

  • Πηγή : www.e-forologia.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *